Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Nguồn lực bền vững

  Các báo cáo trong giai đoạn vừa qua

  2021 Improving Lives Report 2021 ESG Indicators 2021 AES Climate Scenario Report 2020 Performance indicators 2019 AES Sustainability Report (EN) 2019 Sustainability Report Supplement 2019 SASB Report 2018 Sustainability Report 2018 Sustainability Report Supplement 2018 AES Climate Scenario Report (EN) Environmental Performance Update 2017 Sustainability Report 2017 Sustainability Report Supplement 2016 Sustainability Report 2016 Strategy for Environmental Performance 2015 Sustainability Report 2015 Sustainability Report Supplement 2014 Sustainability Report 2014 Sustainability Report Supplement 2013 Sustainability Report 2013 Sustainability Report Supplement 2012 Sustainability Report 2012 Sustainability Report Supplement

  Chính sách và các tuyên bố

  AES Charitable Contributions and Political Donations Policy AES Lobbying Policy Code of Conduct Environmental Policy Human Rights Policy 2018 Modern Slavery and Human Trafficking Transparency Statement 2017 Modern Slavery and Human Trafficking Transparency Statement 2016 Modern Slavery and Human Trafficking Transparency Statement

  Báo cáo đóng góp về Chính trị

  2019 Political Contributions Report 2018 Political Contributions Report 2017 Political Contributions Report 2016 Political Contributions Report 2015 Political Contributions Report 2014 Political Contributions Report 2013 Political Contributions Report 2012 Political Contributions Report 2011 Political Contributions Report
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top