Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Quản trị

  Governance image
  Quản trị

  At AES, we believe operating under the highest standards for corporate governance is an essential element to the success of the company.

  Through oversight and review, AES’ Board of Directors works together with management to implement our mission – accelerating the future of energy, together.

  Conference Photo Male Lead

  Thông tin nguyên tắc quản trị tập đoàn AES

  Quản trị tập đoàn AES được dẫn dắt bởi Nguyên Tắc  Quản Trị tập đoàn, trong đó là các chính sách và thủ tục các hoạt động khác nhau đảm bảo các biện pháp cần thiết để giám sát, xem xét và tư vấn cho ban lãnh đạo.

  Nguyên Tắc Quản trị Tập Đoàn đưa ra các thông lệ và thủ tục của Hội đồng Quản trị, bao gồm:

  • Vai trò và mục tiêu của Giám Đốc
  • Thành phần hội đồng quản trị, làm mới và lựa chọn giám đốc
  • Các cuộc họp hội đồng quản trị và sự tham gia của lãnh đạo cấp cao
  • Đánh giá của Ban và Ủy ban
  • Ủy ban hội đồng quản trị
  • Đánh giá hiệu suất của CEO
  • Chủ tịch và lãnh đạo cấp cao lập kế hoạch phát triển và kế nhiệm
  • Định hướng chiến lược của Công ty

  Ban Giám Đốc

  Jay Morse

  Jay Morse

  Chủ Tịch Kiêm Giám Đốc Độc Lập

  Xem tiểu sử →
  Janet Davis

  Janet Davidson

  Giám Đốc

  Xem tiểu sử →
  Holly Koeppel

  Holly Keller Koeppel

  Giám Đốc

  Xem tiểu sử →
  Tarun Khanna

  Tarun Khanna

  Giám Đốc

  Xem tiểu sử →
  Julie Laulis

  Julie Laulis

  Giám Đốc

  Xem tiểu sử →
  Alain Monie

  Alain Monié

  Giám Đốc

  Xem tiểu sử →
  Moises Naim

  Moisés Naím

  Giám Đốc

  Xem tiểu sử →
  Teresa Sebastian

  Teresa Sebastian

  Giám Đốc

  Xem tiểu sử →
  Maura headshot

  Maura Shaughnessy

  Giám đốc

  Xem tiểu sử →

  Hội đồng quản trị

  Tên Phúc lợi Kiểm toán tài chính Đổi mới & Công nghệ Quản trị
  Jay Morse*        
  Janet Davidson Hội viên Hội viên Hội viên  
  Andrés Gluski     Hội viên  
  Holly Keller Koeppel Hội viên   Hội viên Chủ tịch
  Tarun Khanna   Hội viên Chủ tịch Hội viên
  Julie Laulis Hội viên   Hội viên  
  James Miller   Chủ tịch Hội viên Hội viên
  Alain Monié Chủ tịch   Hội viên Hội viên
  Moisés Naim   Hội viên Hội viên Hội viên
  Teresa Sebastian Hội viên Hội viên Hội viên  
  Jeffrey Ubben Hội viên Hội viên

  Hội viên

  * Chủ tịch và Giám Đốc Độc Lập, được coi như một thành viên chính thức của mỗi ủy ban (không có quyền biểu quyết đối với các ủy ban đó.)

  Quản trị các tài liệu

  Bylaws (EN) Innovation & Technology Committee Charter (EN) Governance Committee Charter (EN) Financial Audit Committee Charter (EN) Corporate Governance Guidelines (EN) Certificate of Incorporation (EN) Compensation Committee Charter (EN)

  Liên hệ Hội đồng AES

  Hội đồng quản trị cung cấp một số địa chỉ email dưới đây để các cổ đông có thể gửi thông tin liên lạc thông qua Thư ký Công ty tới các Giám Đốc không quản lý và / hoặc bốn ủy ban thường trực của Hội đồng quản trị:

  Hội Đồng Quản Trị AES: 
  AESDirectors@aes.com 

  Ban Phúc Lợi
  CompCommitteeChair@aes.com 

  Ủy Ban Kiểm Toán Tài Chính:
  AuditCommitteeChair@aes.com 

  Ủy Ban Đổi Mới Và Công Nghệ:
  InnovationCommitteeChair@aes.com 

  Ủy Ban Quản Trị:
  NomGovCommitteeChair@aes.com 

  Thư ký sẽ chuyển cho Giám Đốc tất cả các thông tin liên lạc mà theo nhận định của mình là phù hợp để Giám Đốc xem xét. Một số ví dụ về các thông tin liên lạc sẽ không thích hợp được Ban Giám Đốc xem xét bao gồm chào mời thương mại, yêu cầu tuyển dụng và các vấn đề không liên quan đến Cổ đông, đến hoạt động của Hội đồng quản trị hoặc các công việc của Công ty.

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến AES.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top