Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Tài nguyên của nhà đầu tư

  Investor resources
  Tài nguyên của nhà đầu tư

  Tài nguyên của nhà đầu tư

  2019 AES Sustainability Report (EN) 2020 AES UK Tax Strategy (EN) Detailed Portfolio (EN) AES Green Financing Framework (EN) 2020 Q3 Fact Sheet (EN) AES 2019 Annual Report (EN) 2018 AES Climate Scenario Report (EN)

  Nguồn Thu Nhập Cố Định

  Các tài liệu trong phần này của trang web có thể chứa thông tin lưu trữ và có thể bao gồm các nhận định về tương lai. Các nhận định về tương lai chỉ nói vào ngày của nhận định cụ thể. AES không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tài liệu trình bày nào như vậy, bao gồm bất kỳ các nhận định tương lai nào trong các tài liệu này, cho dù là kết quả của thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay cách khác. Những tài liệu này chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo lịch sử.

  fingers on laptop

  Nguồn tóm tắt nợ

  Tài liệu này cung cấp thông tin tóm tắt về khoản nợ có khả năng truy đòi của chúng tôi, bao gồm số dư gốc, lãi suất, thời gian đáo hạn, khấu hao và xếp hạng tín dụng.

   

  mans fingers on keyboard

  Tóm tắt nợ không cần hồi lại

  Tài liệu này cung cấp tóm tắt về các kỳ hạn thanh toán theo lịch trình đối với các khoản nợ không truy đòi theo doanh nghiệp. Bản tóm tắt được cập nhật hàng quý và được đăng trên trang web của chúng tôi vào khoảng thời gian chúng tôi báo cáo kết quả hàng quý của mình.

   

  stock ticker

  Các phân phối công ty con trước đây

  Tài liệu này cung cấp các bản phân phối công ty con hàng năm của SBU và Doanh nghiệp (top 10). Tài liệu này được cập nhật hàng năm và được đăng trên trang web của chúng tôi vào khoảng thời gian chúng tôi báo cáo kết quả cả năm của mình.

   

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top