Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Lobbying and political activities

  Two men in a windowed office talking; one is sitting on the desk on the phone.
  Vận động hành lang và các hoạt động chính trị

  Cam kết và đóng góp trong các hoạt động chính trịMục đích của AES là cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng. Để hỗ trợ mục đích đó, AES tham gia vào quá trình chính trị và tin rằng chính sách tốt của chính phủ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan của AES bao gồm khách hàng, nhân viên và các cổ đông. Chúng tôi tham gia vào quá trình chính sách công tại Hoa Kỳ theo nhiều cách khác nhau bao gồm các chương trình quan hệ chính phủ của doanh nghiệp,  được thiết kế để nâng cao nhận thức  và thông báo cho các quan chức được bầu về các vấn đề chính sách công quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

  Báo cáo đóng góp và chi tiêu chính trị tự nguyện hàng năm tại Hoa Kỳ của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây:

   

  Thành viên hiệp hội thương mạiAES duy trì tư cách thành viên trong các hiệp hội Thương mại và các hiệp hội khác với mục đích thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh của chúng tôi. Các hiệp hội này là diễn đàn để các thành viên chia sẻ ý tưởng và phát triển những cách thức mới để cải thiện ngành và mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan khác nhau của AES. Tư cách thành viên của chúng tôi và chi phí liên quan chi trả cho các hiệp hội thương mại cụ thể hoặc các tổ chức khác không có nghĩa là chúng tôi có cùng quan điểm hoặc ủng hộ mọi vấn đề mà các tổ chức này có thể đang hỗ trợ. AES duy trì vai trò tích cực trong các hiệp hội thương mại mà chúng tôi là thành viên để chúng tôi có thể giải quyết bất kỳ xung đột đáng kể nào giữa các giá trị và quan điểm của chúng tôi và của các hiệp hội thương mại. Các tổ chức Thương mại và hiệp hội mà AES đóng góp mức phí thành viên hơn 25.000 đô la từ AES hoặc một công ty con của AES, được liệt kê dưới đây:

  • Viện điện Edison
  • Chương trình Hội nghị bàn tròn kinh doanh
  • Hiệp hội Năng lượng Sạch Hoa Kỳ
  • Hiệp hội công nghiệp năng lượng mặt trời
  • Hiệp hội lưu trữ năng lượng


  Đóng góp chính trị của doanh nghiệpChúng tôi đã chọn không tham gia trực tiếp vào các khoản chi tiêu độc lập để ủng hộ cuộc bầu cử hoặc đánh bại các ứng cử viên liên bang, không tham gia vào các tổ chức 501 (c) (4) có tham gia vào hoạt động chính trị và không tham gia vận động hành lang ở cấp cơ sở. Nếu trong tương lai AES chọn tham gia thông qua các kênh này, chúng tôi sẽ công bố tất cả các khoản chi tiêu cho hạng mục này trên trang web của chúng tôi.

   

  Tham gia chính sách côngChúng tôi thường xuyên liên lạc với các nhà hoạch định chính sách, quan chức chính quyền và cơ quan quản lý ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương để bảo vệ và thúc đẩy các mục tiêu và lợi ích lâu dài của tất cả các bên liên quan của AES. Ngoài Các Báo cáo Đóng góp Chính trị tự nguyện của chúng tôi, AES còn cung cấp các báo cáo về các hoạt động vận động hành lang hàng quý với Văn phòng Thư ký Hạ viện Hoa Kỳ và Thư ký Thượng viện Hoa Kỳ. Những báo cáo có sẵn công khai này bao gồm các chi phí phát sinh liên quan đến các hoạt động vận động hành lang bao gồm tất cả các khoản thanh toán cho các công ty vận động hành lang, các đơn vị bên ngoài hoặc các khoản phí thành viên hiệp hội thương mại. Các đóng góp vận động hành lang, bao gồm cả những đóng góp được thực hiện thông qua Ủy ban Hành động Chính trị AES, cũng có thể được tìm thấy trong các báo cáo được liệt kê ở trên.

   

  Quản trị liên quan các hoạt động chính trị và từ thiệnAES duy trì Chính sách đóng góp từ thiện và quyên góp chính trị để đảm bảo tất cả các khoản đóng góp từ thiện và quyên góp chính trị do AES hoặc bất kỳ công ty con nào của AES thực hiện, thay mặt cho AES phù hợp với Giá trị của chúng tôi, với Chương trình Nội quy và tuân thủ AES, các luật và quy định chi phối các hoạt động đó ở Hoa Kỳ và quốc tế. Các đóng góp chính trị phải được Bộ phận Nội quy và Tuân thủ AES chấp thuận dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Nội quy và Tuân thủ hoặc Văn phòng pháp chế vấn dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Pháp chế. Hàng năm, Ủy ban Quản trị của Hội đồng Quản trị xem xét các đóng góp từ thiện và quyên góp chính trị của AES và các công ty con. Tương tự, Chính sách Vận động Hành lang của chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận của Giám đốc Nội quy và Tuân thủ của AES trước khi yêu cầu bất kỳ cá nhân và tổ chức nào cung cấp dịch vụ vận động hành lang thay mặt cho AES.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2024 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top